Beskrivelse af forskningsprojektet: Palliativ indsats til KOL-syge i hjemmeplejen

I Danmark skønnes det, at 430.000 mennesker lever med sygdommen kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en livstruende kronisk sygdom, hvor lungefunktionen langsomt nedsættes. Patienten vil opleve, at lufttransporten kræver et større arbejde end normalt, da luftvejene forsnævres (obstrueres) og åndenød opstår som følge af den permanent nedsatte lungefunktion. Sygdommen kan ikke kureres. Mennesker med KOL kan opleve symptomer som hoste, øget slimproduktion, åndenød, træthed og angst. Sygdommen kan medføre isolation, da KOL-patienten ofte forsøger at undgå situationer, der kan få åndenød til at eskalere, fx i forbindelse med fysisk aktivitet, varme, tætbefolkede lokaler, mange tændte stearinlys osv. Da KOL er en livstruende sygdom, er det relevant at medtænke palliative indsatser i plejen. Palliative indsatser handler om lindrende behandling og kan være relateret til fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov. Litteraturen har vist, at KOL-patienter gør sig mange bekymringer om fremtiden og KOL-patienter kan have ikke-imødekomne palliative behov. KOL-patienter modtager ikke de samme tilbud om lindrende behandling, som fx patienter med lungekræft, på trods af, at de to patientgrupper har sammenlignelige symptomer. Litteraturen peger endvidere på, at KOL-patienter er under-servicerede i primær sektor og vi ønsker derfor med dette projekt at sætte fokus på den lindrende behandling til KOL-syge i primær sektor. Idet KOL-syge på trods af medicinering oplever ubehagelige og/eller invaliderende symptomer – ex. åndenød og angst er vi også interesserede i at undersøge de ikke-medicinske palliative indsatser.

Formålet med projektet er:

  1. At beskrive henholdsvis sundhedsprofessionelles, pårørendes og KOL-patienters oplevelser af anvendelsen af palliativ behandling
  2. At udvikle en intervention der kan øge hjemmesygeplejerskers, social- og sundhedsassistenters og –hjælperes mulighed for og evne til at identificere behov for, samt initiere og gennemføre basal palliativ behandling og medvirke til specialiseret behandling hos svært syge patienter med KOL.

Projektet er et aktionsforskningsprojekt. Dette betyder, at forskeren i samarbejde med medarbejderne i hjemmeplejen skal undersøge problemstillingen og udarbejde en intervention. I løbet af projektperioden, som løber frem til marts 2017, vil Camilla deltage i besøg hos borgere med KOL sammen med sundhedsprofessionelle i Randers Kommune, interviewe personale, KOL-patienter og pårørende, iværksætte tværfaglige workshops for personalet og planlægge, gennemføre og evaluere en intervention i samarbejde med personalet. Projektet skulle gerne føre til et kompetenceløft hos de sundhedsprofessionelle i forhold til at varetage KOL-patienters palliative behov i hjemmeplejen.